Back to Top

?o robíme

Tepelné a chladové izolácie


Hospodárne zaobchádzanie s energiou ?etrí prírodné zdroje, má vplyv na zní?enie emisií ?kodlivych látok, a teda aj redukciu zne?istenia ?ivotného prostredia. D?le?itú úlohu tu zohráva tepelná izolácia.Tepelné a chladové izolace sú d?le?itou sú?as?ou technickych zariadení, v ktorych je teplota rozdielna od teploty v okolí.

Protihlukové izolácie


S pribúdajúcimi zdrojmi hluku vo v?etkych oblastiach ?udskej ?innosti sa zvy?uje aj negatívny vplyv hluku na ?udské zdravie, koncentráciu, vykonnos?, pracovné i osobné pohodu ?loveka. V mnohych krajinách je preto v sú?asnosti vytvára legislatíva smerujúce k ochrane ?loveka pred hlukom v továrňach, na pracoviskách, ale aj v oblastiach ob?ianskej vystavby a vybavenosti.

Klampiarska vyroba


Firma disponuje klampiarsku a zámo?nícku dielňou vo svojom areáli vrátane skladovacích a manipula?nych priestorov (cca 1.100 m2). Dielňa je vybavená modernymi strojmi nemeckej a ?vaj?iarskej vyroby - Signovacie stroje, linka na strihanie plechu, padacie no?nice, stroje na vyrobu snímate?nych puzdier, automaticky stroj MABI a ?al?ie stroje na spracovanie plechu a vyrobu plechovych dielov.